INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ P.W. WILLI Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. WILLI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwane dalej „Willi”) z siedzibą przy ulicy Głównej 5B, 42-620 Nakło Śląskie, posiadające numer NIP 6452581470, numer REGON 525737990 oraz KRS 0001044241

2) Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez „Willi” prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

P.W. WILLI Sp. z o.o. ul. Główna 5B 42-620 Nakło Śląskie Polska

willi@willi.com.pl

tel.: 32 284 38 65, fax: 32 383 33 80

3) Pani / Pana dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w celu:

a) realizacji umów i obsługi zamówień - w przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem a „Willi”, dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; okres przetwarzania danych - okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,

b) kontaktów biznesowych - dane podane przez Panią/Pana w sposób bezpośredni, elektroniczny, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi „Willi” mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych. Na tej podstawie przedstawiciele „Willi” mogą skontaktować się z Panią/Panem w celu przedstawienia oferty „Willi”, zaproszenia na spotkanie lub innych działań marketingowych. Może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności „Willi” oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności „Willi”. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele „Willi” mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Okres przetwarzania danych - do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.

c) odpowiedzi na zapytanie - w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w pkt. 2. Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; okres przetwarzania - do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcia zgody),

d) wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy ”Willi” a innym podmiotem - w przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy „Willi”, a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w pkt 7 (uprawnienia). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych - okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO,

e) realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji – np. przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi,

f) potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań „Willi” oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko „Willi” - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; okres przetwarzania danych - okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów,

g) wypełnienia pozostałych obowiązków prawnych ciążących na „Willi” na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO; okres przetwarzania danych – zgodnie z przepisami krajowymi

4) Konsekwencje niepodania danych - w przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli „Willi” w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/- ego z „Willi” – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane:

- podmiotom świadczącym na rzecz „Willi” usługi niezbędne do jego prawidłowej działalności takie jak: usługi prawne, usługi informatyczne, usługi księgowe, dostawcom poczty elektronicznej oraz firmowych stron www, organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7) Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda - jej cofnięcie nie wpływa jednak na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody). Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9) Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem